Afet Yeniden İmar Fonu TBMM’de kabul edildi

Afet İmar Fonu Kuruluşu ile Kamu Maliyesi ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanuna göre doğal afetler nedeniyle genel yaşam için etkili afet alanı ilan edilen alanlarda; Şehircilik, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynakların temini, yönetimi ve transferi amacıyla Afet İmar Fonu kurulacaktır.Fonun Yönetim Kurulu’na Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık eder; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak. . Fonun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. nakit bağışlar, ulusal ve uluslararası yardımlar, hibeler ve krediler; bu amaçla bütçeye konulacak ödenek; Fon, kurum ve kuruluşların mevzuatında yer alan her türlü kısıtlamadan muaf tutulacak, yerli ve yabancı sermaye ve para piyasalarından sağlanan kredi ve kaynaklardan oluşacak, ilgili kurum ve kuruluşların onayı ile kaynak aktarılacaktır. Bu şekilde aktarılan tutarlar, genel bütçe kapsamındaki hükümetler için genel bütçeye, diğer hükümetler için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine işlenecek ve fon standart bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Fon kaynaklarına ve transferlerine ilişkin finansal veriler en geç üçer aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu çerçevede, kaynakların aktarıldığı idareler gerekli tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olacak ve fon kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Fonun görevleri ile ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelir nedeniyle iktisadi işletme anonim şirket sayılmaz. veraset ve intikal vergisi yoluyla kendisine yapılan bağış ve yardımlar; Fonun işiyle ilgili işlemler, bankacılık ve sigortacılık işlemleri üzerinden vergilendirilir; Fona yapılan her türlü nakdi ödeme ve yardımlar vergi matrahının veya işletme kazancının tespitinde vergi beyannamesinde veya işletme kazancında ayrıca belirtilmek kaydıyla beyan edilen gelir veya işletme kazancından indirilebilir. Afet İmar Fonunda yer alan imar, altyapı ve üstyapı işleri için Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanı Afet İmar Fonuna tahsis etmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı, münhasıran proje kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılacak olan, ilgili kurum ve kuruluşlara. Bu kapsamda tahsis edilen miktarlar karşılığında Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkilidir.

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy